Over ons - Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Technigro bv


Art. 1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Technigro en op de overeenkomsten die zij sluit met afnemers. Door het geven van een opdracht wordt onze afnemer geacht met de toepasselijkheid van deze voor- waarden in te stemmen.

Art. 1.2.
Eventuele voorwaarden waarnaar door onze afnemer wordt verwezen, binden ons slechts indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door ons werden aanvaard.


Art. 2 Aanbiedingen

Art. 2.2.
Alle aanbiedingen van Technigro, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en eerst voor ons verbindend nadat Technigro een order van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard, tenzij zulks schriftelijk anders wordt medegedeeld in de offerte aan de afnemer.

Art. 3 Prijs
Art. 3.1.
De verkoopprijs is berekend voor levering vanaf magazijn en gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koerzen, lonen, belastingen, rechten, kosten vrachten etc..

Art. 3.2.
Bij alle verzendingen komen de vrachtkosten voor rekening van de afnemer,
tenzij anders is overeengekomen.

Art. 3.3.
Bij orders kleiner dan € 15,= worden orderkosten in rekening gebracht.


Art. 4 Betaling
Art. 4.1.
Betaling dient plaats te vinden bij aflevering of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder mogelijkheid voor verrekening van de afnemer. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% korting over het goederenbedrag in mindering worden gebracht.

Na het verstrijken van de bovengenoemde betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim en dient ons vanaf dat moment rente te vergoeden naar de wettelijke voet.

Art. 4.2.
Ingeval van intreden van verzuim bij onze afnemer is Technigro gerechtigd om zonder nadere aankondiging alle verdere leveringen op te schorten en maatregelen ter incasso te ondernemen. De afnemer is dan aansprakelijk voor alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, de laatste steeds ten belope van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,=.

Art. 4.3.
De afnemer is slechts dan gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten
indien hij, na een schriftelijke reclamering zoals bedoeld in art. 7, binnen
1 maand na een definitieve afwijzing der reclame door Technigro, het geschil
in rechte aanhangig maakt.
In alle overige gevallen laat het indienen van de reclame, de verplichting tot
Betaling onverlet.


Art. 5 Levering en verzending
Art. 5.1.
De opgaven van Technigro van leveringstermijnen in de aanbiedingen, aanvaardingen of overeenkomsten worden naar beste geweten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Art. 5.2.
In geval van overschrijding van dergelijke termijnen heeft Technigro het recht om alsnog binnen een termijn van 6 weken haar verplichting jegens de afnemer na te komen.
Deze nadere termijn wordt geacht te zijn ingegaan op de dag dat de schriftelijke ingebrekestelling van de afnemer ten kantore van Technigro wordt ontvangen.

Art. 5.3.
Ingeval van excessieve overschrijding van leveringstermijnen zal Technigro, zodra zulks voorzienbaar is, dit mededelen aan de afnemer en met haar in overleg treden.

Art. 5.4.
Behoudens afwijkende overeenkomst draagt de afnemer het risico voor de gekochte goederen zodra deze de magazijnen van Technigro hebben verlaten, ook al is de eigendom nog niet overgedragen en ongeacht afspraken tussen partijen omtrent de kosten van vervoer en assurantie

Ongeacht de oorzaak van teniet- of achteruitgang van zaken blijft de afnemer de koopsom verschuldigd.
Het zelfde geldt ingeval van weigering tot in ontvangst nemen van zaken die alsdan voor rekening en risico van de afnemer door Technigro worden opgeslagen.


Art. 6 Eigendomsovergang
Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Technigro totdat de afnemer zijn krachtens enige overeenkomst ontstane verplichting tot betaling jegens Technigro geheel heeft voldaan.
De afnemer is niet gerechtigd enige onbetaald gebleven goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords tegenover derden te laten dienen.
Ingeval van niet-tijdige betaling is de afnemer gehouden de nog niet doorverkochte goederen op het eerste verzoek van Technigro aan haar ter vrije beschikking te stellen.
Ingeval van niet-tijdige betaling is de afnemer voorts verplicht Technigro schriftelijk te informeren omtrent gedane doorverkoop en is de afnemer tevens verplicht om alsdan medewerking te verlenen aan de overdracht van zijn rechten uit hoofde van deze (door)verkoopovereenkomsten, waarbij de afnemer zijn vorderingen uit dien hoofde aan Technigro zal overdragen.


Art. 7 Overmacht
Art.7.1.
Voor het geval Technigro wegens een aan haar niet toerekenbare terkortkoming niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst na te komen, zijn partijen gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst tot nader
onderling overleg op te schorten, alvorens de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden

Art.7.2.
Onder een aan Technigro niet toe te rekenen tekortkoming wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitoefening van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer door de afnemer kan worden gevorderd. Derhalve zijn aan Technigro onder meer niet toerekenbaar: tekortkomingen van haar toeleverancier(s), brand, stakingen, machinedefecten alsook overheidsmaatregelen van enige regering ten gevolge waarvan – direct of indirect – de uitvoering van de overeenkomst in ernstige
mate werd beïnvloed.


Art. 8 Reclame
Art. 8.1.
Reclames betreffende uiterlijk zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na de in ontvangstneming door afnemer schriftelijk bij Technigro te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer de geleverde zaken geacht wordt te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Art. 8.2.
Behoudens uitdrukkelijke garantie van Technigro is geen reclame mogelijk Wegens geringe, in de branche gebruikelijke of aanvaardbare , danwel technisch niet te vermijden afwijking en in kleur, maat, getal, gewicht of afwerking.
Door Technigro getoonde en verstrekte monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de geleverde zaken daaraan identiek behoeven te zijn.

Art. 8.3
In geval van een door Technigro geaccepteerde reclame staat de afnemer toe dat Technigro andermaal overeenkomstig de overeenkomst zal leveren.


Art. 9. Garantie/aansprakelijkheid
Art. 9.1
Technigro garandeert de door haar geleverde zaken slechts voor zover ook deze door haar fabrikant en/of leveranciers wordt gegarandeerd.Technigro is slechts aansprakelijk voor schaden aan de zijde van afnemer of derden voor zover deze door haar assuradeur uit hoofde van bedrijfsen/of productaansprakelijkheidsverzekeringen worden gedekt.
Behoudens grove opzet danwel grove nalatigheid is Technigro nimmer aansprakelijk tot enige andere vergoeding van schaden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en met name ook niet gehouden tot het vergoeden van schaden wegens winstderving zijdens de afnemer als ook schaden van derden.


Art. 10 Toepasselijkheid Recht/Geschillen
Art. 10.1.
Op de door Technigro van de toepassing van deze voorwaarden af te sluiten en gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 10.2
Alle geschillen tussen ons en onze afnemer zullen worden beslecht door de in de plaats van vestiging van Technigro bevoegde rechter.


  © 2007 Technigro bv - Gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden