Over ons - Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden WWW.TECHNIGRO.NL

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige bijgevoegde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd), of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties NIET te verrichten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Technigro bv te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.
Op andere Technigro bv websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Technigro bv, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Technigro bv. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Technigro bv geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Technigro bv wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de Inhoud, van de hand.

Prijzen
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Technigro garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in haar catalogi, in door Technigro uitgegeven mailings en op de website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende catalogi, mailings of gedurende de op de website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Technigro is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

Schade
In geen geval is Technigro of enige aan de Technigro verbonden groepsonderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien Technigro in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Technigro. Technigro is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Technigro heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat Philips de inhoud van die web site zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier om naar de privacyverklaring te gaan.

Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Technigro, kunt u contact opnemen met:

Technigro bv
Afdeling Verkoop
Poppenbouwing 26 b
4191 NZ Geldermalsen

Telefoon: 0345-582288


Ten slotte
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Klik hier voor het contactformulier.


  © 2007 Technigro bv - Gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden